There are no translations available.

Portal PoMo de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).Portal de mobilitat PoMo, un portal al que s'accedeix a través d'Internet, que permet la planificació de viatges en una clau sostenible. Per a una origen i una destinació donades d'un viatge, el programari ofereix una comparativa del desplaçament en vehicle privat, en transport públic i a peu.

 

A través d'un diagrama de barres s'ofereix una informació comparativa per a cadascun dels dos modes motoritzats: el temps de viatge, la despesa esmerçada, el consum d'energia i les emissions de CO2. L'origen i la destinació es poden demanar escrivint l'adreça del carrer o situant manualment aquests punts sobre un entorn de google maps. A més, per cada viatge en transport públic s'ofereix la informació completa sobre la cadena modal a utilitzar. Un segon bloc d'aplicatius està constituït per un gestor de viatge compartit en cotxe.

Portal PoMo de l'Ajuntament de Terrassa.El portal permet, a més, una gestió personal de tots els viatges que els usuaris vulguin guardar d'una manera personal. És a dir, hi ha una opció d'ús col·lectiu i una altra de personal que també es pot descarregar des de xarxes socials com facebook o google. El programari està preparat per instal·lar-hi d'altres aplicatius complementaris, com rutes recomanades en bicicleta o la localització de punts d'interès a escala municipal com ara equipaments municipals, centre docents, de salut o esportius, o determinats equipaments relacionats amb la mobilitat: estacions de ferrocarril, d'autobús, car-sharing o bicicleta pública, aparcaments de rotació o de dissuasió, i altres.


En els darrers temps ha desenvolupat els següents portals de mobilitat

Login Form